e世博苹果-e世博入口-官方网站

e世博苹果-e世博入口-官方网站

Model Clause – 瑞典

Skiljedomsregler

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Rekommenderade tillägg:

Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän/en skiljeman.
Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Regler för Förenklat Skiljeförfarande

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Rekommenderade tillägg:

Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Kombinationsklausul – Regler för Förenklat Skiljeförfarande i första hand

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Rekommenderade tillägg:

Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Kombinationsklausul – Värde

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.

Rekommenderade tillägg:

Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Modellklausul Medling

Tvist i anledning av detta avtal skall hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.

Kombinationsklausul Medling

Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.

Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras...

奥林匹克广播e世博苹果公司! När modellklausulen sätts in i ett avtal skall ett av nedanstående tre alternativ väljas!

Alt 1

... genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Alt 2

... genom skiljedom enligt 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande.

Alt 3

...genom skiljedom vid 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCCs Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Alt 4

... av allmän domstol.

 

Modellavtal för överlämnande av en pågående tvist till SCC

Modellavtal för överlämnande av en pågående tvist för slutligt avgörande genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut

Nedan angivna parter avtalar härmed att hänskjuta tvisten med anledning av [avtalets namn/datum] avseende [beskrivning av tvisten] till slutligt avgörande genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för 斯德哥尔摩s Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Rekommenderade tillägg:

Skiljenämnden ska bestå av [en skiljeman][tre skiljemän].

Skiljeförfarandets säte ska vara […].

Språket för förfarandet ska vara […].

[…] lag ska tillämpas på tvisten.

 

Underskrifter

第1部分:

基准: 

Namn: 

Befattning:

 

第2部分:

基准: 

Namn:

Befattning: